Carlsenblokkene på byggekanten skrinlegges

Høyder og volum

Etter at Planutvalget og kommuneadministrasjonen vedtok å legge planforslaget ut på høring, er det klart at stemningen har snudd. Etter kraftige proteststormer har det politiske flertallet snudd fra å være positive til å være negative til det fremlagte prosjektet. Vi så dette allerede i mai og foreslo for Rådmannen at de politiske premisser ble definert på nytt. På det tidspunkt så vi for oss en viss reduksjon i prosjektets høyder og volum

Etter dette har bl.a. Høyre avklart sitt standpunkt til prosjektet. De nye premissene ville redusere prosjektets volum med over 50 % og det ble tydelig for oss at et boligprosjekt ved sjøfronten ikke lenger henger sammen økonomisk verken for Kommunen som grunneier eller for oss. Videre ville det heller ikke, etter vårt syn, være god byutvikling å beslaglegge sjøfronten med et beskjedent antall boliger. Vi må bare innse at det ikke er flertall for et privat boligprosjekt av tilstrekkelig volum ved sjøfronten. Selv om vi har våre meninger om karakteristikker og den debatten som har foregått, lar vi det ligge, og aksepterer utfallet.

Etter vårt syn er nå tiden inne for å begrave stridsøksene og begynne å tenke konstruktivt. Heldigvis er det slik at de store partiene, både de blå og de røde, svært gjerne vil få til en løsning for det betente Carlsenkvartalet.  Hva slags løsninger kan da være realistiske å få til?

Dark Arkitekter

Det er allerede lagt ned betydelig arbeid på dette. I 2014 la arkitektfirmaet DARK frem prosjektet «Bymosaikk». Dette var et flott prosjekt som hovedsakelig inneholdt arealer for publikumsrettet næringsvirksomhet. Grunnen til at dette prosjektet ble skrinlagt av Kommunen, var at det ga altfor dårlig økonomi for Kommunen i form av tomteoppgjør. Derfor ga Kommunen heller mandatet til oss der premissen var at kostnaden til å flytte fylkesveien « så langt som mulig skulle finansieres ved salg av tomteområdet». På bakgrunn av dette ble vårt planforslag utarbeidet i tett samarbeid med Kommunen, og det er liten tvil om at det ville ha oppfylt de økonomiske premisser. Høyre signaliserer nå at de heller vektlegger byutviklingsperspektiv fremfor økonomi. Dette er nye toner, og det er vel grunn til å anta at dette også gjelder på den røde siden. Derfor bør DARK prosjektet nå trekkes frem igjen som ett av alternativene for utvikling av sjøfronten og Carlsenkvartalet. I dette prosjektet vil det også kunne være mulig å legge inn eventuelle kommunale tjenester. Eksempelvis kunne det vel være en fantastisk ide’ å legge et nytt bibliotek/mediatek inn i et slikt prosjekt på brygga?

 

Et annet alternativ som er utredet, kan det også være interessant å vurdere nærmere. I en mulighetsstudie for sjøfronten utarbeidet i 2017 AS Civitas, er det laget et forslag for hele sjøfronten. Denne rapporten har vært lite fremme i debatten.  Her er Carlsenkvartalet løst på en helt annerledes måte. Det etableres en havnepromenade helt fra Kilen til Stub. På brygga i det aktuelle området foreslås det at Kilgata flyttes noe vekk fra sjøfronten og at den gis en gatemessig utforming. Man frigjør mer areal på sjøsiden og gjør arealet attraktivt. Dette foreslås da brukt til paviljongbygg, cafe’er, og småbutikker. Carlsenkvartalet foreslås i denne rapporten utbygget på nåværende festetomt innenfor dagens gjeldende rammer. Det vil nok i praksis bety boliger i 4 etasjer. Det store spørsmålet er jo hvor mye man skal tilrettelegge for privatbiler i våre mest attraktive sentrumsområder i et virkelig langsiktig perspektiv. Civitas alternativet impliserer at privatbiler i fremtiden i størst mulig grad holdes utenfor disse attraktive områdene.

Det er de politikerne vi velger som skal sette premissene for den videre utvikling av kvartalet, og vår oppfordring er at det gjøres valg og prioriteringer basert på de allerede utarbeidede forslag, og så får dette danne premissene for et nytt reguleringsforslag.

Vi gir oss ikke, og vil gjerne være med videre når politikerne får bestemt seg.

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.