Carlsenkvartalet, hva skjer nå?

 

Etter at Carlsen Kvartalet AS inngikk ny avtale med Sandefjord Kommune om nye vilkår for utvikling av området i fjor ble det stille. Et av vilkårene i avtalen var at kommunen skulle gjennomføre medvirkningsmøter med berørte parter. Coronapandemien gjorde at det ble vanskelig å få til, og  fremdriften stoppet opp. Helt stille har det likevel ikke vært i kulissene.

Vi i Carlsen Kvartalet AS har brukt fjoråret på å gjennomføre uformelle samtaler, møter og workshop  med modellbygging, med enkelte berørte parter. Dette er bl.a. Bjerggata Vel, Kurbadets Venner, Fortidsminneforeningen og Foreningen Gamle Sandefjord.

I desember inviterte kommunen en rekke foreninger, instanser og andre som kommunen mener er berørt av prosjektet til et medvirkningsmøte, slik avtalen sier. Møte hadde noe begrenset oppslutning, men alle disse har nå fått anledning til å komme med sine synspunkter før vi starter opp igjen arbeidet.

Dette har vært en meget konstruktiv og positiv prosess og vi opplever at det nå er mye større grad av konsensus. Dialogen både med kommunen og foreningene er meget god og tror at dette legger et godt grunnlag for veien videre.

Prosessen er dermed nå på skinner igjen og reguleringsarbeidet vil starte opp med det første.

Vi vil nå utarbeidet nytt reguleringsforslag basert på de nye vilkårene i avtalen med kommunen.

Her er momentene som danner grunnlaget for avtalen:

  1. Hovedtrekkene i mulighetsstudien for sjøfronten utarbeidet av Civitas og Dyrvik arkitekter datert 20/5-17 legges til grunn for den videre utvikling og regulering av Carlsenkvartalet gbnr 173/2 m/fl. Dette innebærer at fylkesveiens trasé kan vurderes i den videre prosessen.
  2. Planområdet defineres som det området som er definert i avtalen mellom Sandefjord Kommune og utbygger.
  3. Byggehøydene skal følge kommunestyrets vedtak av 28/4-2016 i behandlingen av byggehøyder i sentrum, med maksimalt 4 etasjer. Bebyggelsen skal ha en naturlig nedtrapping mot sjøfronten. Det bør legges opp til en kombinasjon mellom bolig og næring der bebyggelsen mot sjøfronten bør inneholde publikumsvennlig næringsvirksomhet, som feks. Restauranter. Siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse skal ivaretas.
  4. Før igangsettelse av reguleringsarbeidet skal kommunen avholde felles dialogmøter med berørte parter.
  5. I samarbeide med fylkeskommunen ønsker vi å tilrettelegge for myke trafikanter og se på tiltak for å lede trafikken til andre alternativer.

Dette er utfordrende byutviklingsprosjekt. Det er mange hensyn å ta. Flomproblematikk, parkering, høyder og siktlinjer, for å nevne noe, er momenter som skal ivaretas.

Vårt utgangspunkt er at veien blir liggende, vi bygger på nordsiden av veien og arealet på sjøsiden forblir fullt ut tilgjengelig for alle. Sjøfronten er fremdeles en del av reguleringsområdet og vi vil derfor komme med forslag til hvordan det kan bli. Noen innspill har vi fått. Det er imidlertid kommunen som må legge siste hånden på verket for dette området og utforme dette til innbyggernes beste.

Vi håper å kunne presentere et nytt og spennende prosjekt for Sandefjords innbyggere før sommeren og så er vi spente på hvordan reaksjonene blir denne gangen.

 

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.