Carlsenkvartalet – Status og veien videre

Carlsenkvartalet

Det skrives og debatteres mye om Carlsenkvartalet i media om dagen. Vi velger å ikke konfrontere en rekke innlegg som vi er helt uenige i.

Carlsen Kvartalet AS har en gjeldende avtale med Sandefjord Kommune om å utvikle eiendommen i privat regi. Eiendommen skal derfor utvikles. Det er flere grunner til at kommunen har valgt å inngå denne avtalen. Malme Eiendomsutvikling AS (Tidl. H. Carlsen Eiendom AS) har en festeavtale til 2051 på deler av arealet og kommunen ønsker et privat samarbeid. Dette har det vært dialog om helt siden 2002. Kommunen har selv førsøkt å regulere eiendommen flere ganger, senest i 2008/9, men forslagene har ikke hatt tilstrekkelig lønnsomhet.

Carlsen Kvartalet AS har derfor fremmet et reguleringsforslag som er utarbeidet i tett dialog med kommunen administrasjon og flere politiske partier.

En av premissene vi la stor vekt på var at det skulle være økonomi i prosjektet til å finansiere omlegging av Fylkesveien. Derfor utfordret vi også høydene.

Offentlig ettersyn

Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, såkalt «Høring», med 18 mot 1 stemme i Hovedutvalget for miljø- og plansaker. Flere av byens politikere kalte prosjektet for en «Berikelse for byen.

Etter at høringsrunden ble avsluttet kom det inn flere merknader og et «innbyggerinitiativ» hvor ønsket er å avvise planen. Det har også blitt en stor politisk sak. Det synes nå klart at vårt opprinnelige forslag ikke vil få politisk flertall og vi har derfor sagt at vi vil gjøre betydelige endringer av prosjektet på sjøsiden. Bl.a.

  1. Redusere etasjehøyden
  2. Åpne opp flere siktlinjer
  3. Redusere garasjeetasjen vesentlig for å dempe effekten av høy mur mot Fylkesveien
  4. Etablere næringslokaler mot Fylkesveien
  5. Tilpasse arkitekturen til den foreslåtte trehusbebyggelsen i Thaulowsgate

Carlsen Kvartalet AS har lagt ned meget store ressurser i planarbeidet til nå. Før vi legger ned ytterligere ressurser i et revidert planforslag har vi derfor skrevet et brev til Rådmannen hvor vi ber kommunen som grunneier om prinsipielle avklaringer og presisering av hvilke premisser som skal gjelde for det videre reguleringsarbeidet. Vi foreslår selv nye forutsetninger som skal supplere og erstatte de eksisterende.

Forutsetningene er som følger:

  1. Byggehøyder skal være i tråd med Dark rapporten, dvs 5+1 etasjer med nedtrapping mot sjøen
  2. Arkitektur tilpasses den allerede foreslåtte arkitektur på ny trehusbebyggelse mot Thaulows gate.
  3. 3 siktlinjer skal opprettholdes/etableres mot sjøen; en fra Museumsgata, en fra Bjerggata, og en mellom de nye bygningskroppene på sjøsiden av Fylkesveien.
  4. Tomteoppgjøret kan ikke forventes å skulle finansiere flytting av Fylkesveien

Fordi dette er en komplisert reguleringsplan som vi og kommunen er tjent med å bruke ytterligere tid på, har vi også bedt om forlengelse av avtalen.

Rådmannen vil derfor fremme en politisk sak til høsten som søker å avklare rammene for videre reguleringsarbeid og sikrer tilstrekkelig forutsigbarhet for prosjektet.

 

I mellomtiden vil vi arbeide kreativt for at Carlsenkvartalet skal bli enda bedre for alle. ………..

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.