Carlsen Kvartalet – Regulering igangsatt

Hjertnes Eiendom og H. Carlsen eiendom har inngått avtale med Sandefjord kommune om utvikling av Carlsenkvartalet på brygga i Sandefjord.

Carlsen Kvartalet

Område totalt:              Ca  21.000 kvm.
Antall leiligheter:        Ca          53 stk.
antall kvm næring:     Ca    1.300 kvm.
Prosjektutvikler:         Carlsen Kvartalet AS
Oppstart regulering:    2018

Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Carlsen Kvartalet AS. Planlegging i området har pågått i etapper over flere år tilbake til 2003. Det er gjennomført arkitektkonkurranse, der det er vurdert flere alternativer til utnytting av området. Videre er det vurdert alternativer til ny veitrase gjennom området.

Forslag

Forslag til reguleringsplan ble lagt frem for hovedutvalg for miljø og plansaker i møtet den 12. desember 2018, som enstemmig fattet følgende vedtak: Saken returneres til administrasjonen for
videre bearbeidelse i samarbeide med utbygger. I forslaget som nå legges frem er bebyggelsen på sydsiden av ny veitrase redusert med et bruksareal på 1800 kvm. Det høyeste bygget er redusert fra åtte til syv etasjer. Videre er bebyggelsen mot sydvest redusert ved at et bygg er fjernet og at bygget lengst mot sydvest er redusert til 1 – 2 etasjer. Dette innebærer at gårdsrommet åpnes opp mot dagens bryggeområde. I revidert plan er det også lagt som føring at bebyggelsen nærmest ny bryggefront, med unntak av en toppetasje skal brukes til næring. Hovedideen med utvikling av området ligger i flytting av traseen for Brygga / Kilgata fra dagens trase til en ny trase som går lengre unna sjøen. Dette frigjør arealer til en attraktiv offentlig bryggefront, en byggetomt mot sjøen, samt en smal byggetomt mot Thaulows gate.

Bekymringer

Til planarbeidet har det kommet merknader som knytter seg til støy fra ny vei, bekymringer for grunnforhold, setninger og skader på eksisterende bebyggelse, ønske om lavere bebyggelse og at ny
bebyggelse ikke må hindre siktlinjer mot sjøen, blanding av formålene servering og bolig, samt tilpasning til verneverdig bebyggelse i Bjerggataområdet. Ny hovedvei er foreslått med to kjørefelt og et kollektivfelt inn mot byen. Det legges opp til tosidig fortau og etablering av rundkjøring i krysset Tollbodgata, Museumsgata, Brygga og ny atkomst til
bebyggelsen syd for veien.

Målsettingen

Planforslaget er i tråd med målsettingene i kommuneplanen om økt boligbygging i sentrum, samt nasjonale og regionale målsettinger knyttet til fortetting og sentrumsutvikling. I planforslaget er
kommuneplanens arealformål videreført. Det foreslås to byggeområder til sentrumsformål nord for ny vei, og et byggeområde til sentrumsformål syd for ny vei mot sjøen. Sentrumsformål åpner for mange ulike formål. Slik prosjektet foreligger er området i hovedsak tenkt utnyttet til etablering av boliger. For bebyggelsen som grenser mot ny bryggefront skal det legges til rette for servering, og annen næring. Bebyggelsen mot Thaulowgate er vist med 3 etasjer, der 1 etasje i hovedsak utnyttes til parkering.
Planen åpner for et samlet bruksareal på ca. 13 000 kvm. I illustrasjonsmaterialet er det vist 53
leiligheter og 1300 kvm til næring.


Dokumenter i saken: https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019027745&

 

Meld din interesse