Hvor langt kan man strekke en tomtefester?

Et tomtefeste betyr at grunneier gir fra seg råderetten over en tomt så lenge tomtefesteavtalen varer. Lovverket og tomtefesteavtalen gir […]

Et tomtefeste betyr at grunneier gir fra seg råderetten over en tomt så lenge tomtefesteavtalen varer. Lovverket og tomtefesteavtalen gir klare kjøreregler for hvilke rettigheter og plikter partene i en slik avtale har. Det er mange tomtefestere i Sandefjord og mange har kommunen som grunneier.

På Carlsenkvartalet har Herman Carlsens etterfølgere festet tomten siden Herman Carlsen drev trelasthandel der i 1903. I 1991 ble kommunen og fester (nå Byggmakker Carlsen) enige om å forlenge avtalen med 60 år. Det vil si at festeavtalen løper til november 2051.

I 2001 flyttet daværende Byggmakker Carlsen (som på dette tidspunkt hadde Thomas Beck som hovedeier) fra Brygga til Tingvoll i Sandefjord.

Ifølge festeavtalen hadde kommunen da en ensidig rett til å terminere avtalen, fordi virksomheten ble flyttet. Kommunen valgte da å ikke benytte sin rett til å terminere avtalen. Beck selskapene ble da sittende med en 50 års forpliktelse til å betale festeavgift til kommunen. Festeavgiften har blitt betalt punktlig siden dette, og festeavgiften er regulert opp flere ganger.

Da trelasthandelen ikke lenger hadde bruk for tomten og fester ble sittende med en 50 års forpliktelse, var det åpenbart at man startet en dialog med kommunen for å bli enig om en ny anvendelse av tomten til fordel for begge parter.

I perioden frem til 2016 var det kommunen selv som skulle utvikle og regulere kvartalet. Etter arkitektkonkurranser og mye frem og tilbake, kokte alt bort i kålen uten håndfaste resultater.

Med dette som bakgrunn ble det inngått en ny avtale mellom kommunen og fester. Fester fikk oppgaven med å fremlegge og bekoste nytt reguleringsforslag i nær dialog med kommunen. Et fullstendig reguleringsforslag ble lagt frem i 2019. Det kunne se ut som man var nesten i mål da Kommunedirektøren hadde en klar positiv innstilling til Hovedutvalget for Miljø og Plansaker (HMP) og saken ble stemt igjennom med et klart flertall med kun SVs stemme imot.

Det var etter dette at den store motstanden mot prosjektet ble mobilisert. Den vesentlige motstanden ble mobilisert av Sjøfrontgruppa. Dette er en paraplyorganisasjon for Kurbadets Venner, Bjerggata Vel, Fortidsminneforeningen, og Byforum Sandefjord. Kombinasjonen av denne motstanden og valgkampen førte til at flere politikere snudde, og planforslaget var dødt.

I 2020 fattet kommunestyret et viktig vedtak der man bestemte premissene for utbygging av Carlsenkvartalet. Dette ble gjort for å skape mer forutsigbarhet i prosessen.

Premissene ga Sjøfrontgruppa fullt gehør for sine krav til byggehøyder, nedtrapping mot sjø, siktlinjer, punkthusbebyggelse, og ikke minst at bebyggelsen skal ligge bak veien, og lenger vekk fra Sjøfronten. Dialogen vi har hatt med Sjøfrontgruppa etter dette har vært konstruktiv og god.

Det forslaget som nå foreligger, svarer 100 % opp til premissene satt av kommunestyret.

Nå mobiliseres ny motstand gjennom Bryggetorgets Venner. De ønsker at kommunen skal overta Carlsenkvartalet og bygge et Torg etter vennenes ønsker.

Er det virkelig så enkelt?

Skulle det skje at tomtefesteren nok en gang skulle bli brukt som en kasteball fordi kommunen ombestemmer seg, ville da festeren gi opp alle sine rettigheter og gi bort festetomten til Bryggetorgets Venner? Nei, vi kan garantere at så langt kan man ikke strekke en tomtefester. Det får være grenser.

Både utbyggerselskapet og tomtefester driver ansvarlige selskaper med ansatte og eiere, hvor det er helt nødvendig at inntekter og kostnader går i hop. Skulle det siste reguleringsforslaget falle, er nok festerens eneste alternativ å bygge et rimelig industribygg beregnet for en levetid lik gjenværende festeavtale.  Det hadde ikke blitt veldig bra for noen, men det minst dårlige alternativ for fester.

Når vi har en kommune som avtalepartner, må vi til en viss grad akseptere at politiske prioriteringer kan endres underveis, men tomtefester har nå betalt festeavgift i 21 år uten avklaring på hva tomten kan anvendes til. Da vårt reguleringsforslag i 2019 falt, respekterte vi det, og utformet et nytt prosjekt som langt på vei har gått på premissene satt av motstanderne av 2019 forslaget.

Situasjonen nå er at vårt siste forslag er støttet av et bredt politisk flertall med 10 mot 3 stemmer. De som stemte imot, går inn for vårt 2019 forslag som innebærer en høyere og tettere utbygging nærmere bryggekanten. Ingen politikere har tatt til orde for idèene fra Bryggetorgets Venner.

Vi tror fortsatt at vi har seriøse gode politikere i Sandefjord som forholder seg til lov og rett, og respekterer og overholder inngåtte avtaler og vedtak.

Meld din interesse

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.