Rapporter

 

Redegjørelsen dekker perioden 01.01.23 – 31.12.23.
Kontaktinformasjon
Henvendelser om denne redegjørelsen kan rettes til post@hjertnes.com.

Konsernets virksomhet
Hjertnes Eiendom AS (heretter konsernet) er et konsern med hovedkontor i Sandefjord. Vår
kjernevirksomhet er utleie av næringseiendom med tilhørende vaktmestertjenester samt kjøp og
salg av næringseiendommer. I tillegg så driver konsernet med utvikling og salg av ny bolig.
Konsernet har sitt hovedfokus på investeringer i differensierte næringseiendommer i
østlandsområdet og på boligprosjekter i Vestfold.
Konsernet er en liten organisasjon med 8 ansatte og det er etablert HMS-rutiner for å kunne ivareta
egne ansatte. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet med åpenhetsloven som er en
integrert del av konsernets innkjøpsrutiner. De interne retningslinjene er vedtatt av styret og det
er utpekt en ansvarlig person som har hatt det overordnet ansvar for implementering av de nye
retningslinjene og som har ansvaret for den løpende oppfølgingen av at rutinene følges. Rutinen
beskriver hvordan konsernet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak.
Konsernets interne retningslinjer omfatter også hvem som skal varsles og hvordan varsel skal
følges opp. Varsling skal bidra til å avdekke negative konsekvenser for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til konsernets aktivitet.
Den løpende aktsomhetsvurdering av leverandører, underleverandører og forretningspartnere
som er innarbeidet, forvaltes og utøves i Hjertnes Eiendom AS og datterselskapet Hjertnes
Eiendomsdrift AS hvor konsernets ansatte har sitt daglige virke.

Aktsomhetsvurdering
Det er foretatt en analyse av virksomheten for å kartlegge hvor sannsynligheten for brudd på
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er størst samt hvor alvorlige konsekvensene
av et eventuelt brudd vil være.
Arbeidet er utført basert på proporsjonalitet og prioriteringer og har en risikobasert tilnærming.
Alle risikovurderinger følger samme kategorisering som er lav, moderat, høy eller svært høy.
Konsernet har til sammen 406 leverandører, av disse er 405 lokalisert i Norge mens den siste er
lokalisert i Danmark. Samtlige er først klassifisert etter bransje / hvilke produkter de leverer til
konsernet. Det er deretter utført en generell risikovurdering av det ulike bransjene.
Det er videre foretatt en tilhørende sannsynlighetsvurdering for om den innledende risikoen vil
inntreffe. Basert på dette er det vurdert om det skal iverksettes ytterligere tiltak mot
enkeltleverandører og evt. hvilke tiltak som skal iverksettes. De evt. iverksatte tiltakene vil deretter
løpende overvåkes til man har oppnådd tilfredsstillende risiko eller samarbeidet med
leverandøren er avsluttet.

Konklusjon
Gjennom vårt arbeid så langt har vi ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser i tilknytning
til vår virksomhet, Det er videre ikke avdekket noen vesentlige risikoer for negative konsekvenser.
Som en følge av dette er det ikke iverksatt, eller planlagt iverksatt, noen egne tiltak for å forebygge
eller begrense negative konsekvenser da dette ikke er avdekket.
Konsernet vil løpende kartlegge nye leverandører og forretningspartnere samt overvåke
eksisterende. Hvis det avdekkes faktiske brudd, eller risiko for faktiske brudd, vil dette bli fulgt opp
i hht. konsernets retningslinjer og det vil bli publisert en ny rapport som da inkluderer dette.

 

Redegjørelse_åpenhetsloven_01.01.23_-_31.12.23