Rapporter

REDEGJØRELSE ÅPENHETSLOVEN
HJERTNES EIENDOM AS
(org.nr. 995 652 536)
Redegjørelsen dekker perioden 01.07.22 – 31.05.23. Konsernet vil fremover publisere redegjørelse som dekker samme periode som regnskapsåret, dvs. perioden 01.01 – 31.12.
Kontaktinformasjon
Henvendelser om denne redegjørelsen kan rettes til post@hjertnes.com.
Konsernets virksomhet
Hjertnes Eiendom AS (heretter konsernet) er et konsern med hovedkontor i Sandefjord. Vår kjernevirksomhet er utleie av næringseiendom med tilhørende vaktmestertjenester samt kjøp og
salg av næringseiendommer. I tillegg så driver konsernet med utvikling og salg av ny bolig. Konsernet har sitt hovedfokus på investeringer i differensierte næringseiendommer i østlandsområdet og på boligprosjekter i Vestfold.
Konsernet er en liten organisasjon med 8 ansatte og det er etablert HMS-rutiner for å kunne ivareta egne ansatte. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet med åpenhetsloven som er en integrert del av konsernets innkjøpsrutiner. De interne retningslinjene er vedtatt av styret og det er utpekt en ansvarlig person som har hatt det overordnet ansvar for implementering av de nye retningslinjene og som har ansvaret for den løpende oppfølgingen av at rutinene følges. Rutinen beskriver hvordan konsernet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak. Konsernets interne retningslinjer omfatter også hvem som skal varsles og hvordan varsel skal følges opp. Varsling skal bidra til å avdekke negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til konsernets aktivitet. Den løpende aktsomhetsvurdering av leverandører, underleverandører og forretningspartnere som er innarbeidet, forvaltes og utøves i Hjertnes Eiendom AS og datterselskapet Hjertnes Eiendomsdrift AS hvor konsernets ansatte har sitt daglige virke.

Aktsomhetsvurdering
Det er foretatt en analyse av virksomheten for å kartlegge hvor sannsynligheten for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er størst samt hvor alvorlige konsekvensene av et eventuelt brudd vil være. Arbeidet er utført basert på proporsjonalitet og prioriteringer og har en risikobasert tilnærming. Alle risikovurderinger følger samme kategorisering som er lav, moderat, høy eller svært høy. Konsernet har til sammen 371 leverandører, av disse er 370 lokalisert i Norge mens den siste er lokalisert i Danmark. Samtlige er først klassifisert etter bransje/hvilke produkter de leverer til konsernet. Det er deretter utført en generell risikovurdering av det ulike bransjene. Det er videre foretatt en tilhørende sannsynlighetsvurdering for om den innledende risikoen vil inntreffe. Basert på dette er det vurdert om det skal iverksettes ytterligere tiltak mot enkeltleverandører og evt. hvilke tiltak som skal iverksettes. De evt. iverksatte tiltakene vil deretter løpende overvåkes til man har oppnådd tilfredsstillende risiko eller samarbeidet med leverandøren er avsluttet.

Konklusjon
Gjennom vårt arbeid så langt har vi ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser i tilknytning til vår virksomhet, Det er videre ikke avdekket noen vesentlige risikoer for negative konsekvenser. Som en følge av dette er det ikke iverksatt, eller planlagt iverksatt, noen egne tiltak for å forebygge eller begrense negative konsekvenser da dette ikke er avdekket. Konsernet vil løpende kartlegge nye leverandører og forretningspartnere samt overvåke eksisterende. Hvis det avdekkes faktiske brudd, eller risiko for faktiske brudd, vil dette bli fulgt opp i hht. konsernets retningslinjer og det vil bli publisert en ny rapport som da inkluderer dette.

Redegjørelse åpenhetsloven 01.07.22 – 31.05.23 (002)